વર્તો વર્તમાનમાં

એક દિવસમાં ૨૪ કલાક અને ૧૪૪૦ મિનીટ અને ૬૪૦૦ સેકન્ડ હોય છે. તો શું તમે કહી શકો છો કે આજે તમે કેટલી મિનીટ કે સેકંડ વર્તમાનમાં રહ્યા? સારું, તો શું તમે ગેરંટી સાથે એવું કહી શકો છો કે, આજના દિવસની મોટા ભાગની ક્ષણો જીવ્યા છો? તુરંત જ મળતો 'ના' જવાબ કદાચ તમારા માટે વર્તમાનમાં રહેવાની શરૂઆત છે. અને આવું છે કારણ કે તમને આ બાબતની જાગૃતિ છે. અને વર્તમાનમાં રહેવા માટે આજ જાગૃતિની જરૂર છે.

હકીકત એ છે કે ઘણો ખરો સમય આપણે ભૂતકાળ વિશે વિચારીએ છીએ, અથવા તો ભવિષ્યની ચિંતા કરીએ છીએ (માં ડૂબેલા હોઈએ છીએ). વર્તમાન ક્ષણોમાં આપણા માટે શું છે તે આપણે જોતા જ નથી, કારણ કે આપણું ધ્યાન ભૂતકાળ અને ભવિષ્યની વચ્ચે ઝોલા ખાતું રહે છે. આપણે જમતી વખતે ધંધા ના સોદા અથવા થોડા દિવસમાં આવી રહેલી પરિક્ષા વિશે વિચારીએ છીએ..એવી જ રીતે વાહન હંકારતી વખતે આપણામાંના મોટાભાગના એવું વિચારીએ છીએ કે, 'આવું શા માટે બન્યું?' કદાચ આજ આપણા ઉદાસ અને તનાવ યુક્ત હોવાનું સૌથી મોટું કારણ છે. તો શા માટે આપણે ભૂતકાળ કે ભવિષ્યમાં રહેવાનું ચાલુ રાખીએ? આમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું?

ખરેખર વર્તમાનમાં રહેવું એટલે શું? વર્તમાનમાં રહીને આપણે કેવી રીતે ખુશ રહી શકીએ? ભવિષ્યના વિચારો અને ભૂતકાળની યાદ કે જે સતત આવ્યા જ કરે છે તેને સાથે કેવી રીતે વર્તવું? આવા જ પ્રશ્નોના વૈજ્ઞાનિક ઉકેલ અને સાથે વર્તમાનમાં રહેવાની કેટલીક સરળ ચાવીઓ મેળવો અક્રમ માર્ગના જ્ઞાની પુરુષ પરમ પૂજ્ય દાદાભગવાને પ્રબોધેલા વિજ્ઞાન દ્વારા. 

Live in The Present

When you remain in the present, you are always happy. After Self Realization, your awareness of the pure Soul will help you to always remain in the present.

Spiritual Quotes

  1. ભૂતકાળનો ભો છૂટી ગયો, ભવિષ્ય 'વ્યવસ્થિત'ના હાથમાં છે. માટે વર્તમાનમાં વર્તો.
  2. વર્તમાનમાં વર્તી કોણ શકે? 'યસ' (હા) કહેનારો.
  3. ભૂતકાળનો અને ભવિષ્યકાળનો ચોપડો ભગવાન ના રાખે. એક સેકન્ડ પછીનો ચોપડો દરિયામાં નાખી દેવો. વર્તમાનમાં જ રહે એ ભગવાન.
  4. આ નાટકમાં જે સામું આવે તે જુએ કે પાછલું સંભારીને જુએ? પાછલું જોવા જઈશ તો અત્યારનું ખોઈ બેસીશ.
  5. વર્તમાનમાં જે વર્તે તે જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા. વર્તમાનમાં વર્તે તેનો અહીં જ મોક્ષ! વર્તમાનમાં કાયમ રહેવું, તેનું નામ જ અમરપદ.
  6. વર્તમાન બહુ સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે. આ બાજુ ભૂતકાળ ને પેલી બાજુ ભવિષ્યકાળ, એ બેની વચ્ચે સૂક્ષ્મ ભાગમાં વર્તમાન હોય. તેને અજ્ઞાની પકડી જ ના શકે, 'જ્ઞાની' જ એને પકડી શકે.

Related Books

×
Share on
Copy