આધ્યાત્મિક મેગેઝિન

+ Advance Search
August 2021
સ્યાદવાદ - અનેકાંત
Download

July 2021
આવા જ્ઞાની પુરુષ એ જ પોતાનો શુદ્ધાત્મા
Download

June 2021
મહાત્માઓને અંતિમકાળે અવશ્ય સમાધિદશા
Download

May 2021
દ્રષ્ટાંત અરીસાનું, સમજીએ સ્વરૂપ આત્માનું
Download

April 2021
દાદાશ્રીના લક્ષ્મી સંબંધી ‘મૌલિક સૂત્રો’
Download

March 2021
'સ્વ-પર’ના સાંધાની જાગૃતિના પુરુષાર્થ સૂત્રો
Download

February 2021
શુદ્ધાત્માના લક્ષે, ઉકલે વ્યવહાર
Download

January 2021
સમજીએ ‘આકર્ષણ દોષ’ તો ચેતાય
Download

December 2020
કષાયોની ‘મીઠાશ’ સામે જાગૃતિ
Download

November 2020
‘જ્ઞાની’ મુક્ત સદાય, અભિપ્રાય-પૂર્વગ્રહથી
Download

October 2020
ઓળખીએ અહંકારના વિસ્તૃત સ્વરૂપોને
Download

September 2020
અક્રમ સાયન્ટિસ્ટ ‘દાદાશ્રી’નું વૈજ્ઞાનિક બ્રેઈન
Download

×
Share on
Copy