આધ્યાત્મિક મેગેઝિન

+ Advance Search
ઉકેલીએ માન-અપમાનની માનેલી ગૂંચને
April 2024
ઉકેલીએ માન-અપમાનની માનેલી ગૂંચને
Download download
share

શુદ્ધાત્મા પદથી કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપનો પુરુષાર્થ
March 2024
શુદ્ધાત્મા પદથી કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપનો પુરુષાર્થ
Download download
share

જ્ઞાની શીખવે ‘સ્યાદવાદ વાણી’ના સોપાનો
February 2024
જ્ઞાની શીખવે ‘સ્યાદવાદ વાણી’ના સોપાનો
Download download
share

વિષય સામે પરિણીતોનો સમજણરૂપી પુરુષાર્થ
January 2024
વિષય સામે પરિણીતોનો સમજણરૂપી પુરુષાર્થ
Download download
share

અપમાનની અસરોથી મુક્ત રાખે ‘પાંચ આજ્ઞા’
December 2023
અપમાનની અસરોથી મુક્ત રાખે ‘પાંચ આજ્ઞા’
Download download
share

પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની અનન્ય કીર્તનભક્તિ
November 2023
પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની અનન્ય કીર્તનભક્તિ
Download download
share

મોક્ષમાર્ગે પ્રજ્ઞાની માત્ર જ્ઞાનક્રિયા
October 2023
મોક્ષમાર્ગે પ્રજ્ઞાની માત્ર જ્ઞાનક્રિયા
Download download
share

‘ડિપ્રેશન’ - આત્મા પ્રગટ થવાનું મોબારું
September 2023
‘ડિપ્રેશન’ - આત્મા પ્રગટ થવાનું મોબારું
Download download
share

પ્રતિક્રમણના પુરુષાર્થે, છૂટશે સર્વે હિસાબ
August 2023
પ્રતિક્રમણના પુરુષાર્થે, છૂટશે સર્વે હિસાબ
Download download
share

કલ્યાણાર્થે વ્યવહાર કળા શીખવે ‘જ્ઞાની’
July 2023
કલ્યાણાર્થે વ્યવહાર કળા શીખવે ‘જ્ઞાની’
Download download
share

દાદાશ્રી આપે ‘શંકા’નું સમાધાન
June 2023
દાદાશ્રી આપે ‘શંકા’નું સમાધાન
Download download
share

મોક્ષમાર્ગમાં બાધક કારણ : શંકા
May 2023
મોક્ષમાર્ગમાં બાધક કારણ : શંકા
Download download
share

×
Share on