આધ્યાત્મિક મેગેઝિન

+ Advance Search
December 2021
અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતામાં સમાનતા
Download

November 2021
‘દાદા’નું નિદિધ્યાસન, તે રૂપ બનાવે પોતાને
Download

October 2021
‘માન’ ના હોત તો અહીં જ ‘મોક્ષ’
Download

September 2021
કુદરતના અકળ પ્લાનિંગમાં અહંકારનું ઘડતર
Download

August 2021
સ્યાદ્‌વાદ - અનેકાંત
Download

July 2021
આવા જ્ઞાની પુરુષ એ જ પોતાનો શુદ્ધાત્મા
Download

June 2021
મહાત્માઓને અંતિમકાળે અવશ્ય સમાધિદશા
Download

May 2021
દ્રષ્ટાંત અરીસાનું, સમજીએ સ્વરૂપ આત્માનું
Download

April 2021
દાદાશ્રીના લક્ષ્મી સંબંધી ‘મૌલિક સૂત્રો’
Download

March 2021
'સ્વ-પર’ના સાંધાની જાગૃતિના પુરુષાર્થ સૂત્રો
Download

February 2021
શુદ્ધાત્માના લક્ષે, ઉકલે વ્યવહાર
Download

January 2021
સમજીએ ‘આકર્ષણ દોષ’ તો ચેતાય
Download

×
Share on
Copy