આધ્યાત્મિક મેગેઝિન

+ Advance Search
‘ડિપ્રેશન’ - આત્મા પ્રગટ થવાનું મોબારું
September 2023
‘ડિપ્રેશન’ - આત્મા પ્રગટ થવાનું મોબારું
Download download
share

પ્રતિક્રમણના પુરુષાર્થે, છૂટશે સર્વે હિસાબ
August 2023
પ્રતિક્રમણના પુરુષાર્થે, છૂટશે સર્વે હિસાબ
Download download
share

કલ્યાણાર્થે વ્યવહાર કળા શીખવે ‘જ્ઞાની’
July 2023
કલ્યાણાર્થે વ્યવહાર કળા શીખવે ‘જ્ઞાની’
Download download
share

દાદાશ્રી આપે ‘શંકા’નું સમાધાન
June 2023
દાદાશ્રી આપે ‘શંકા’નું સમાધાન
Download download
share

મોક્ષમાર્ગમાં બાધક કારણ : શંકા
May 2023
મોક્ષમાર્ગમાં બાધક કારણ : શંકા
Download download
share

શુદ્ધાત્મા પદ અનુભવવા રિયલ પુરુષાર્થ
April 2023
શુદ્ધાત્મા પદ અનુભવવા રિયલ પુરુષાર્થ
Download download
share

જ્ઞાની આશ્રયે... ‘છૂટવું છે’
March 2023
જ્ઞાની આશ્રયે... ‘છૂટવું છે’
Download download
share

‘પોઝિટિવ જુઓ, આનંદમાં રહો’ : ભાગ-૨
February 2023
‘પોઝિટિવ જુઓ, આનંદમાં રહો’ : ભાગ-૨
Download download
share

વિષય-કષાયના સંયમથી દીપે લગ્નજીવન
January 2023
વિષય-કષાયના સંયમથી દીપે લગ્નજીવન
Download download
share

પોઝિટિવ જુઓ, આનંદમાં રહો’  ભાગ-૧
December 2022
પોઝિટિવ જુઓ, આનંદમાં રહો’ ભાગ-૧
Download download
share

સ્વજનોના મૃત્યુ સમયે દાદાશ્રીની જ્ઞાનદશા
November 2022
સ્વજનોના મૃત્યુ સમયે દાદાશ્રીની જ્ઞાનદશા
Download download
share

અક્રમમાં આત્માની પ્રતિનિધિ - ‘પ્રજ્ઞા’
October 2022
અક્રમમાં આત્માની પ્રતિનિધિ - ‘પ્રજ્ઞા’
Download download
share

×
Share on
Copy