આધ્યાત્મિક મેગેઝિન

+ Advance Search
January 2021
સમજીએ ‘આકર્ષણ દોષ’ તો ચેતાય
Download

December 2020
કષાયોની ‘મીઠાશ’ સામે જાગૃતિ
Download

November 2020
‘જ્ઞાની’ મુક્ત સદાય, અભિપ્રાય-પૂર્વગ્રહથી
Download

October 2020
ઓળખીએ અહંકારના વિસ્તૃત સ્વરૂપોને
Download

September 2020
અક્રમ સાયન્ટિસ્ટ ‘દાદાશ્રી’નું વૈજ્ઞાનિક બ્રેઈન
Download

August 2020
દાદાના આશ્રિત થયે, તરી જવાશે આ સંસાર !
Download

July 2020
જ્ઞાની દશા, પ્યૉરિટીથી ઉપર ટ્રાન્સ્પરન્સી
Download

June 2020
જ્ઞાનીકૃપાથી ‘શુદ્ધાત્મા’ના લક્ષની પ્રાપ્તિ
Download

May 2020
‘શુદ્ધાત્મા’ શબ્દની વૈજ્ઞાનિક સમજણ
Download

April 2020
વ્યક્તિઓ સાથે પૈસાના વ્યવહારનો ઉકેલ
Download

March 2020
છેલ્લામાં છેલ્લું વિજ્ઞાન - હું, બાવો, મંગળદાસ
Download

February 2020
વિષયનું બિગિનિંગ - દ્રષ્ટિદોષ
Download

×
Share on
Copy