આધ્યાત્મિક સૂત્રો

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

નો' ('No') થી જગત અટકયું છે.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

સંસાર સાગર કહેવાય. આ તો વગર પાણીએ ડૂબ્યાં ! પેલા પાણીમાં ડૂબે તો તારી શકાય, પણ આમાં ડૂબે તો શી રીતે તારી શકાય ?!

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

આપણને કિંચિતમાત્ર દુઃખ થાય છે, તે આપણે દીધેલાં દુઃખના પ્રત્યાઘાત છે. માટે અનુકૂળ આવે તે કરજો.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

સામાના દોષ દેખાય તો કર્મ બંધાય ને પોતાના દોષ દેખાય તો કર્મ છૂટે !

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

આ જગતમાં કેટલી ચીજ વસાવીએ ? ચીજો અપાર છે. જરૂર પડયે ચીજ મળી જ રહેશે. માટે નિશ્ચિંત રહો.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

જે કાર્ય કરતાં મહીં સહેજ પણ શંકા ના પડે તો તેનું કામ અવશ્ય થાય જ.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

વાંચવાથી વિકલ્પ ના જાય, જાણવાથી વિકલ્પ જાય !

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

જેટલો દ્વેષ જાય તેટલો ‘શુદ્ધ પ્રેમ’ ઉત્પન્ન થાય. સંપૂર્ણ દ્વેષ જાય ત્યારે સંપૂર્ણ ‘શુદ્ધ પ્રેમ’ ઉત્પન્ન થાય. આ જ રીત છે.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

જ્યારે ઘરનાં માણસો નિર્દોષ દેખાય ને પોતાના જ દોષ દેખાય ત્યારે સાચાં ‘પ્રતિક્રમણ’ થાય.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

આત્માના 'ઉપયોગ' સિવાય 'સુખ' તો ઉત્પન્ન થાય જ નહીં.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

આ 'અક્રમ વિજ્ઞાન' છે. તમે 'રેસકોર્સ'માંથી ખસ્યા કે તરત તમારી 'પર્સનાલિટી' પડશે. રેસકોર્સમાં 'પર્સનાલિટી' ના પડે. કોઈની જ ના પડે.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

યથાર્થ વસ્તુને દેખાડે તે સમ્યક્ બુદ્ધિ.

×
Share on
Copy