આધ્યાત્મિક સૂત્રો

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

મોક્ષ એટલે સનાતન સુખ. સર્વદુઃખોથી આત્યંતિક મુક્તિ !

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

મોક્ષ એટલે સંપૂર્ણ મુક્ત ભાવ. ભાવનો જ્યાં અભાવ છે ત્યાં મોક્ષ છે.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

આખી જિંદગીના દરેક કાર્ય જો ફિલ્મની પેઠે જોવામાં આવે તો કોઈ કાર્ય એને અડે નહીં.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

જાગૃતિ શેમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે ? કડવાશમાંથી.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

સ્વસત્તામાં એક સમય પણ આવે તો સમયસાર થઈ ગયો !

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

આત્માના હેતુ માટે જગતને ભૂલવું, તેનું નામ સમકિત.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

નો' ('No') થી જગત અટકયું છે.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

સંસાર સાગર કહેવાય. આ તો વગર પાણીએ ડૂબ્યાં ! પેલા પાણીમાં ડૂબે તો તારી શકાય, પણ આમાં ડૂબે તો શી રીતે તારી શકાય ?!

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

આપણને કિંચિતમાત્ર દુઃખ થાય છે, તે આપણે દીધેલાં દુઃખના પ્રત્યાઘાત છે. માટે અનુકૂળ આવે તે કરજો.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

સામાના દોષ દેખાય તો કર્મ બંધાય ને પોતાના દોષ દેખાય તો કર્મ છૂટે !

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

આ જગતમાં કેટલી ચીજ વસાવીએ ? ચીજો અપાર છે. જરૂર પડયે ચીજ મળી જ રહેશે. માટે નિશ્ચિંત રહો.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

જે કાર્ય કરતાં મહીં સહેજ પણ શંકા ના પડે તો તેનું કામ અવશ્ય થાય જ.

×
Share on
Copy