આધ્યાત્મિક સૂત્રો

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

સંસારમાં કોઈ પણ જાતનાં દુઃખ છે, તે બધાનું કારણ મોહ છે.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

જે છે તે' દેખાતું નથી ને 'જે નથી તે' દેખાય છે, એનું નામ જ મોહ !

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

આત્માનું આપણને ના કરવા દે, એ બધા આપણા વિરોધીઓ-કષાયો, તેમને આપણે ગાંઠીએ નહીં.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

કષાયનું નિવારણ, એનું નામ મોક્ષ. પહેલું કષાયનું નિર્વાણ થાય પછી 'પેલું' !

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

જ્યાં કષાયો છે ત્યાં સમકિત નથી ને સમકિત છે ત્યાં કષાય નથી.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

નિર્ગ્રંથ ક્યારે થાય ? કષાયોથી રહિત થાય ત્યારે. કષાયો એ જ ગ્રંથિ છે.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

કષાયનો અભાવ એ જ આનંદ.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

કષાયો દબાવ્યાથી જાય એમ નથી, એ 'જ્ઞાન'થી જાય.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

આત્મા જણાશે ક્યારે ? જ્યાં સુધી આ જગતમાં 'હું કર્તા છું', 'કંઈ પણ હું કરી શકું છું', એ જે જે અણસમજણ છે, એ અજ્ઞાન જ્યાં સુધી દૂર થાય નહીં, ત્યાં સુધી આત્મા ય નહીં જડે ને આત્માની વાતે ય નહીં જડે !

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

જેની પાસે ક્રોધ છે, એ ક્રોધના તાપથી સામાને વશ કરવા જાય છે અને જેની પાસે ક્રોધ નથી, એ શીલ નામના ચારિત્રથી બધાને વશ કરી શકે છે ! જાનવર પણ એનાથી વશ થાય !!!

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

લોભનો અર્થ શો ? બીજાનું પડાવી લેવું.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

રીક્ષામાં બેસી રસ્તામાં પૈસા વેરતો જા. તારો લોભનો સ્વભાવ છૂટી જશે.

×
Share on
Copy