આધ્યાત્મિક સૂત્રો

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

હિંસા કોની કરશો ? જીવમાત્રમાં પરમાત્મા જ છે ! કોને દુઃખ દેશો ?

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

આ કુદરત એક ક્ષણવાર પણ ન્યાયની બહાર વર્તી નથી. જો કુદરત એક ક્ષણ વાર પણ ન્યાયની બહાર વર્તે તો એ કુદરત, કુદરત નથી.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

હિતાહિતનું ભાન કોને કહેવાય ? આ લોક ના બગાડે ને પરલોકે ય ના બગાડે તે.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિની મહીં સમાધિ રહે, તે આત્માની સમાધિ.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

કષાયોની જેટલી નિવૃત્તિ તેટલી સમાધિની પ્રવૃત્તિ. કષાયોની સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ ત્યાં સંપૂર્ણ સમાધિ.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

કષાયો એટલે મહીં આત્માને (પ્રતિષ્ઠિત આત્માને) દુઃખ થયા કરે, અજંપો થયા કરે તે.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

કરુણા જ આ જગતનું છેલ્લામાં છેલ્લું ‘પેમ્ફલેટ’ છે !

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

કોઈ જીવને કોઈ પણ જાતના કામમાં લેવાની ઇચ્છા ના હોય, ત્યારથી જ કરુણા ઉત્પન્ન થાય. પરસ્પર આધાર છે ત્યાં સુધી કરુણા ના હોય. આધાર-આધારી ના હોવું જોઈએ. પોતે કો’કનો આધાર થાય ખરો પણ પોતે આધારી ના હોય કોઈના !

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

કરુણાથી જ ‘જ્ઞાન’ ઉત્પન્ન થાય. કારુણ્યતાનું બીજ પડ્યું છે, તેને ‘જ્ઞાન’ પ્રગટ થયા વગર રહે જ નહીં.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

પોતાના સુખનું નહીં, પણ સામાને શી અડચણ છે તે જ રહ્યા કરે ત્યાંથી કારુણ્યતાની શરૂઆત. અમને નાનપણથી જ સામાની અડચણની પડેલી. પોતાના માટે વિચારેય ના આવે તે કારુણ્યતા કહેવાય. તેનાથી જ ‘જ્ઞાન’ પ્રગટ થાય.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

એક ચિત્ત થયા પછી જ કારુણ્યમૂર્તિ થવાય.

spiritual quotes, spiritual inspirational quotes, inspirational spiritual quotes, spiritual awakening quotes

જ્યાં પુદ્ગલનો આનંદ ત્યાં સંસાર ! ને જ્યાં આત્માનો આનંદ ત્યાં મુક્તિ !

×
Share on
Copy