ભક્તિ પદો

Track
Album
Duration
Download
Trimantra Dadashri Swaramna-01
00:00:47
Swaramna-01
00:00:47
Charnoma Sthan Prabhu Swaramna-01
0:06:28
Swaramna-01
0:06:28
Amone Moksh Maltoto Swaramna-01
0:07:52
Swaramna-01
0:07:52
Guru Te Kone Kahevay Swaramna-01
0:06:52
Swaramna-01
0:06:52
Amar Ambalal Na Swaramna-01
0:05:16
Swaramna-01
0:05:16
Hun To Puja Karish Raj Swaramna-01
0:06:41
Swaramna-01
0:06:41
He Simandhar Swami Tum Swaramna-01
0:06:38
Swaramna-01
0:06:38
Nirkhi Ne Navyovna Swaramna-01
0:01:07
Swaramna-01
0:01:07
Simandhar Swami Na Pratyaksh Swaramna-01
00:06:20
Swaramna-01
00:06:20
Varas Aho Mahavirna Swaramna-01
0:02:55
Swaramna-01
0:02:55
Varas Aho Dadana Swaramna-01
0:05:08
Swaramna-01
0:05:08
Sansari Mata Pitana Swaramna-01
0:11:09
Swaramna-01
0:11:09
×
Share on