જુઓ અનુભવો

જ્ઞાન લીધા પછી આનંદ રહે છે
12 00:01:02 SHARE New
જ્ઞાન લીધા પછી આનંદ રહે છે

પહેલાં બાળકો પર ગુસ્સો થઈ... Read more

જ્ઞાન લીધા પછી બધા પ્રશ્નોના જવાબ મળતા ગયા
731 00:02:33 SHARE
જ્ઞાન લીધા પછી બધા પ્રશ્નોના જવાબ મળતા ગયા

કેટલા મહિનાઓથી પ્રશ્નો ઊભા... Read more

અદભુત જ્ઞાનની અનુભૂતિ
410 00:00:03 SHARE
અદભુત જ્ઞાનની અનુભૂતિ

જ્ઞાન લીધા પહેલા ઘણું ખરાબ... Read more

જ્ઞાનથી સાચી સમજણ
1862 00:01:00 SHARE
જ્ઞાનથી સાચી સમજણ

જ્ઞાન લીધા પછી એવી ભાવના... Read more

જ્ઞાન મળવાથી જીવનમાં કાયમી શાંતિ થઇ ગઈ
1146 00:03:01 SHARE
જ્ઞાન મળવાથી જીવનમાં કાયમી શાંતિ થઇ ગઈ

ટી.વી. સત્સંગના માધ્યમ દાદા... Read more

જીવન બદલાઈ ગયું જ્ઞાનીના જ્ઞાન અને દર્શનથી
2068 00:05:28 SHARE
જીવન બદલાઈ ગયું જ્ઞાનીના જ્ઞાન અને દર્શનથી

મને ખુબ દારૂનું વ્યસન હતું.... Read more

પ્રતિક્રમણથી ૩૭ વર્ષની આંટી ઉકલી ગઈ
8896 00:01:18 SHARE
પ્રતિક્રમણથી ૩૭ વર્ષની આંટી ઉકલી ગઈ

જ્ઞાન લીધા પછી પ્રતિક્રમણ... Read more

૧૪ વર્ષના વ્યસનમાંથી મુક્ત થયા
6000 00:00:59 SHARE
૧૪ વર્ષના વ્યસનમાંથી મુક્ત થયા

સત્સંગ જોવાથી અને પસ્તાવો... Read more

જ્ઞાન લેવાથી આનંદ અને ઉલ્લાસ
9359 00:00:56 SHARE
જ્ઞાન લેવાથી આનંદ અને ઉલ્લાસ

જે જ્ઞાન માટે આત્મા અનંત... Read more

અનુભવ આત્માનો...
6431 00:01:12 SHARE
અનુભવ આત્માનો...

બધામાં જ આત્મા દેખાય છે કૂતરો... Read more

એકસીડન્ટ સમયે જ્ઞાનનો અનુભવ.
10606 00:02:19 SHARE
એકસીડન્ટ સમયે જ્ઞાનનો અનુભવ.

એક્સિડન્ટ થયો ત્યારે એકદમ મને... Read more

Load More
×
Share on