Related Questions

પ્રતિક્રમણ, અથડામણ ટાળવાનો એક માત્ર ઉપાય (એક માત્ર મેડીસીન)

પ્રશ્નકર્તા : તો એ અથડામણ ટાળવાનો ઉપાય ફક્ત પ્રતિક્રમણ એકલો જ છે કે બીજું કંઈ છે ?

દાદાશ્રી : બીજું કોઈ હથિયાર છે જ નહીં. આ આપણી નવ કલમો, એય પ્રતિક્રમણ જ છે. બીજું કોઈ હથિયાર નથી. આ દુનિયામાં પ્રતિક્રમણ સિવાય બીજું કોઈ સાધન નથી, એ ઊંચામાં ઊંચું સાધન. કારણ કે જગત અતિક્રમણથી ઊભું થયું છે.

પ્રશ્નકર્તા : એ તો એટલું બધું વિસ્મયકારી છે. 'બન્યું તે જ ન્યાય', 'ભોગવે તેની ભૂલ', આ બધાં જે વાક્યો છે, એ એક-એક અદભૂત વાક્યો છે. અને દાદાની સાક્ષીએ પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએને, તો એના સ્પંદનો પહોંચે જ છે.

દાદાશ્રી : હા, ખરું છે. સ્પંદન તરત જ પહોંચી જાય અને એનું ફળ આવે છે. આપણને ખાતરી થાય છે કે, આ અસર થઈ લાગે છે.

પ્રશ્નકર્તા : દાદા, પ્રતિક્રમણ તો એટલાં ઝડપથી થઈ જાય છે, એ જ ક્ષણે ! આ તો ગજબ છે, દાદા ! એ દાદાની કૃપા ગજબ છે !

દાદાશ્રી : હા, એ ગજબ છે. સાયન્ટિફિક વસ્તુ છે.

×
Share on
Copy