આધ્યાત્મિક વિડિયો

+ Advance Search
સ્પર્ધા થાય ત્યારે શું કરવું?
1118 00:02:55 SHARE
સ્પર્ધા થાય ત્યારે શું કરવું?

સ્પર્ધા કરવી એટલે શું?... Read more

સ્પર્ધામાંથી નીકળવા શું કરવું?
260 00:02:11 SHARE
સ્પર્ધામાંથી નીકળવા શું કરવું?

બીજાને પછાડીને આગળ વધવું તેવી... Read more

સ્પર્ધા
557 00:04:16 SHARE
સ્પર્ધા

સ્પર્ધા, ઈર્ષ્યા, સેલ્ફ... Read more

×
Share on