આધ્યાત્મિક વિડિયો

+ Advance Search
પાપ - પુણ્યના આધારે જીવન
125 00:02:37 SHARE
પાપ - પુણ્યના આધારે જીવન

જે પ્રમાણે સીધું વૃક્ષ પહેલા... Read more

મુક્તિ પાપ - પુણ્યથી
1734 00:01:40 SHARE
મુક્તિ પાપ - પુણ્યથી

સારા કર્મથી પુણ્ય અને ખરાબ... Read more

પાપ - પુણ્યના ફળ કઈ રીતે ભોગવવા પડે?
180 00:02:39 SHARE
પાપ - પુણ્યના ફળ કઈ રીતે ભોગવવા પડે?

પાપ - પુણ્ય કેવી રીતે બંધાય... Read more

પાપ - પુણ્યની વ્યાખ્યા શું છે?
180 00:03:44 SHARE
પાપ - પુણ્યની વ્યાખ્યા શું છે?

પાપ - પુણ્ય કઈ રીતે ફળ આપે... Read more

જીવન પાપ - પુણ્યના આધારે
440 00:04:19 SHARE
જીવન પાપ - પુણ્યના આધારે

જીવન પાપ - પુણ્યના આધારે ચાલે... Read more

લક્ષ્મી પાપ - પુણ્યથી
361 00:01:53 SHARE
લક્ષ્મી પાપ - પુણ્યથી

લક્ષ્મી એ પુણ્યનું ફળ છે કે... Read more

પાપ - પુણ્યના આધારે નિર્ણયો લેવાય
347 00:02:04 SHARE
પાપ - પુણ્યના આધારે નિર્ણયો લેવાય

જીવનમાં ઘણીવાર સાચાં નિર્ણયો... Read more

પાપ-પુણ્ય
1788 00:02:54 SHARE
પાપ-પુણ્ય

બીજાને સુખ આપવાથી પુણ્ય બંધાય... Read more

પાપ-પુણ્યથી મુક્તિ
2057 00:02:04 SHARE
પાપ-પુણ્યથી મુક્તિ

આપણા કરેલા કર્મોના ફળથી પાપ... Read more

×
Share on