આધ્યાત્મિક વિડિયો

+ Advance Search
મુક્તિ રાગ - દ્વેષથી
407 00:01:58 SHARE
મુક્તિ રાગ - દ્વેષથી

કષાયનું કારણ અજ્ઞાનતા છે અને... Read more

×
Share on