આધ્યાત્મિક વિડિયો

+ Advance Search
ઈર્ષા કેમ થાય છે?
449 00:01:54 SHARE
ઈર્ષા કેમ થાય છે?

આપણને જીવનમાં ઈર્ષા કેમ થાય... Read more

ઈર્ષાનું પરિણામ
2227 00:01:48 SHARE
ઈર્ષાનું પરિણામ

ઈર્ષ્યા થવી કોને કહેવાય?... Read more

ઈર્ષ્યા
384 00:04:01 SHARE
ઈર્ષ્યા

સામાને આપણી પ્રત્યે ઈર્ષા... Read more

ઈર્ષ્યાથી થતું નુકશાન
784 00:02:28 SHARE
ઈર્ષ્યાથી થતું નુકશાન

ઈર્ષ્યા કરવાથી શું નુકશાન થાય... Read more

×
Share on