આધ્યાત્મિક મેગેઝિન

+ Advance Search
new દાદાશ્રી આપે ‘શંકા’નું સમાધાન
June 2023
દાદાશ્રી આપે ‘શંકા’નું સમાધાન
Download download
share

મોક્ષમાર્ગમાં બાધક કારણ : શંકા
May 2023
મોક્ષમાર્ગમાં બાધક કારણ : શંકા
Download download
share

શુદ્ધાત્મા પદ અનુભવવા રિયલ પુરુષાર્થ
April 2023
શુદ્ધાત્મા પદ અનુભવવા રિયલ પુરુષાર્થ
Download download
share

જ્ઞાની આશ્રયે... ‘છૂટવું છે’
March 2023
જ્ઞાની આશ્રયે... ‘છૂટવું છે’
Download download
share

‘પોઝિટિવ જુઓ, આનંદમાં રહો’ : ભાગ-૨
February 2023
‘પોઝિટિવ જુઓ, આનંદમાં રહો’ : ભાગ-૨
Download download
share

વિષય-કષાયના સંયમથી દીપે લગ્નજીવન
January 2023
વિષય-કષાયના સંયમથી દીપે લગ્નજીવન
Download download
share

પોઝિટિવ જુઓ, આનંદમાં રહો’  ભાગ-૧
December 2022
પોઝિટિવ જુઓ, આનંદમાં રહો’ ભાગ-૧
Download download
share

સ્વજનોના મૃત્યુ સમયે દાદાશ્રીની જ્ઞાનદશા
November 2022
સ્વજનોના મૃત્યુ સમયે દાદાશ્રીની જ્ઞાનદશા
Download download
share

અક્રમમાં આત્માની પ્રતિનિધિ - ‘પ્રજ્ઞા’
October 2022
અક્રમમાં આત્માની પ્રતિનિધિ - ‘પ્રજ્ઞા’
Download download
share

જ્ઞાની કૃપાથી મહીંલો જાગૃત
September 2022
જ્ઞાની કૃપાથી મહીંલો જાગૃત
Download download
share

સ્યાદ્વાદ વાણી
August 2022
સ્યાદ્વાદ વાણી
Download download
share

મહીંલા ‘દાદા ભગવાન’ને ત્રિકાળ નમસ્કાર
July 2022
મહીંલા ‘દાદા ભગવાન’ને ત્રિકાળ નમસ્કાર
Download download
share

×
Share on
Copy