આધ્યાત્મિક પુસ્તકો

બન્યુ તે જ ન્યાય
બન્યુ તે જ ન્યાય
જો તમે બન્યું તે ન્યાય કહેશો તો તમારા બધા પ્રશ્નો દૂર થઇ જશે. છતાંપણ,... Read more

ભોગવે એની ભૂલ
ભોગવે એની ભૂલ
કોઈ વ્યક્તિ કંઈપણ ભોગવે છે તો તે તેની પોતાની ભૂલના કારણેજ. જો વ્યક્તિ... Read more

ચિંતા
ચિંતા
ચિંતાથી કામ બગડે છે, એ કુદરતનો નિયમ છે. ચિંતાથી મુક્તિ કામ સુધારે છે.... Read more

ક્રોધ
ક્રોધ
જયારે પોતાના ધાર્યા પ્રમાણે નથી થતું, અથવા જયારે સામી વ્યક્તિ પોતાને... Read more

પૈસાનો વ્યવહાર
પૈસાનો વ્યવહાર
તમને ક્યારેય એવું અચરજ થયું છે કે શા માટે કેટલાક લોકો પાસે પૈસા છે... Read more

ભાવના સુધારે ભવોભવ
ભાવના સુધારે ભવોભવ
ધર્મ અને ધાર્મિક ક્રિયામાં ઊંડા ઉતરેલા હોવા છતાંપણ આપણી વર્તણુંકમાં... Read more

ત્રિમંત્ર
ત્રિમંત્ર
લોકો ધર્મ માં ‘મારું’ અને ‘તારું’ માટે ઝઘડે છે. આવા ઝઘડાને દૂર રાખવા... Read more

બ્રહ્મચર્ય (પૂર્વાર્ધ)
બ્રહ્મચર્ય (પૂર્વાર્ધ)
દરેક મનુષ્ય પાસે પોતાના આત્માને ઓળખીને આત્યંતિક કલ્યાણ (મોક્ષ)... Read more

બ્રહ્મચર્ય (ઉત્તરાર્ધ)
બ્રહ્મચર્ય (ઉત્તરાર્ધ)
દરેક મનુષ્ય પાસે પોતાના આત્માને ઓળખીને આત્યંતિક કલ્યાણ (મોક્ષ)... Read more

પૈસાનો વ્યવહાર(ગ્રંથ)
પૈસાનો વ્યવહાર(ગ્રંથ)
આપણા જીવનમાં પૈસાનું પોતાનું મહત્વ છે. જગત પૈસા અને મિલકતને એક સૌથી... Read more

બ્રહ્મચર્ય
બ્રહ્મચર્ય
તમને ચોરી કરવી ગમે? તમને જુઠું બોલવું ગમે? તમને કોઈને મારી નાખવાનું... Read more

×
Share on
Copy