આધ્યાત્મિક પુસ્તકો

నేను ఎవరు?(Who Am I in Telugu)
నేను ఎవరు?(Who Am I in Telugu)
There is more to life than just living. There has to be more to life... Read more
Download

విబేధాలను తొలగించడానికి (Avoid Clashes in Telugu)
విబేధాలను తొలగించడానికి (Avoid Clashes in Telugu)
The clashes in daily life need to be resolved. Why do we want to... Read more
Download
Buy

అన్నిచోట్లా సర్దుబాటు(Adjust Everywhere in Telugu)
అన్నిచోట్లా సర్దుబాటు(Adjust Everywhere in Telugu)
Do we complain when a sewer stinks? In the same manner people who are... Read more
Download
Buy

బాధితుడు తప్పిదము(The Fault is of the sufferer in Telugu)
బాధితుడు తప్పిదము(The Fault is of the sufferer in Telugu)
If a person suffers, it is because of his own mistakes. If a person... Read more
Download
Buy

ఎలాగైనా జస్టిస్ జరిగింది (Whatever Has Happened Is Justice in Telugu)
ఎలాగైనా జస్టిస్ జరిగింది (Whatever Has Happened Is Justice in Telugu)
If you say that whatever happens is justice, you will remain without... Read more
Download
Buy

×
Share on
Copy