આધ્યાત્મિક પુસ્તકો

क्लेश रहित जीवन
क्लेश रहित जीवन
तुम्ही जीवनात होणाऱ्या क्लेशांपासून थकून गेला आहात का? आणि चकित आहात... Read more
Download

प्रेम
प्रेम
खरे प्रेम आपण कशास म्हणतो? खरे प्रेम त्यास म्हणतात की जे कधी वाढत... Read more
Download

निजदोष दर्शनाने... निर्दोष
निजदोष दर्शनाने... निर्दोष
परम पूज्य दादाश्रींचे ज्ञान घेतल्यानंतर तुम्ही तुमच्या आतील सर्व... Read more
Download

पैशांचा व्यवहार
पैशांचा व्यवहार
एक सुखी और अच्छा जीवन बिताने हेतु, पैसा हमारा जीवन का बहुत ही... Read more
Download

गुरू-शिष्य
गुरू-शिष्य
लौकिक जगात वडील-मुलगा, आई-मुलगी, पती-पत्नी अशी सर्व नाती असतात.... Read more
Download

चमत्कार
चमत्कार
आज के युग में जहाँ विज्ञान ने इतनी प्रगति की है वहाँ लोगो के बीच अभी... Read more
Download

सेवा-परोपकार
सेवा-परोपकार
सेवेचा मुख्य उद्देश आहे की मन-वचन-कायेने दुसऱ्यांना मदत करणे. जो... Read more
Download

वाणी, व्यवहारात...
वाणी, व्यवहारात...
‘वाणी,व्यवहार में’, यह पुस्तक में हमें वाणी से संबंधित कई सारे मौलिक... Read more
Download

वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमंधर स्वामी
वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमंधर स्वामी
‘या काळात या क्षेत्रातून सरळ मोक्ष प्राप्ति शक्य नाही’ असे शास्त्रात... Read more
Download

सत्य-असत्याचे रहस्य
सत्य-असत्याचे रहस्य
बहुत सारे लोग, सत्य क्या है और असत्य क्या है, यह जानने के लिए जीवनभर... Read more
Download

अहिंसा
अहिंसा
या छोट्या छोट्या जीवांना मारणे यास द्रव्यहिंसा म्हटली जाते आणि कोणाला... Read more
Download

समजपूर्वक प्राप्त ब्रह्मचर्य(संक्षिप्त)
समजपूर्वक प्राप्त ब्रह्मचर्य(संक्षिप्त)
ब्रह्मचर्य व्रत भगवान महावीरांनी दिलेल्या पाच महाव्रतांपैकी एक व्रत... Read more
Download

×
Share on
Copy